**** Commodore 64 Basic V2 ****

64K RAM System   38911 Basic Bytes Free

Ready.